MILIEUDEFENSIE WESTERVELD ZET BEWUST 21.000 HUISHOUDENS1 IN DE KOU

stercore fabriek

1 comments

MILIEUDEFENSIE WESTERVELD ZET BEWUST 21.000 HUISHOUDENS1 IN DE KOU!

Al 4,5 jaar oponthoud dankzij een beroepsprocedure door milieuvereniging Westerveld voor het groenste productiebedrijf van Nederland! Hierdoor kan de productie van jaarlijks ca. 23 miljoen M3 groen gas (1.equivalent voor ca. 21.000 huishoudens!) en 85.000 ton hoogwaardige kunstmestvervangers niet gestart worden.

Waarom een beroepsprocedure? Volgens door experts onderbouwde en bevestigde berekeningen bedraagt de stikstofdepositie per hectare, per jaar op een nabijgelegen Natura2000-gebied door STERCORE <0,00mol/Ha./jaar, maar de milieupartij ging er vrijelijk van uit - op basis van hún eigen worse-case scenario - dat de N-depositie wel eens 0,01mol/Ha./jaar zou kunnen zijn. Vandaar de beroepsprocedure.

De totale emissie van STERCORE staat gelijk aan de stikstof uitstoot via urine van maar ca. 16 mensen op jaar basis: 57 kilo N/jaar. De industrie in de regio Emmen emitteert minimaal 400.000 kilo N/jaar. De ca. 3 miljoen kilo N-tot. die STERCORE jaarlijks uit de dierlijke mestmarkt onttrekt, mag niet verrekend worden.

STERCORE is belangrijk voor de gehele regio Drenthe:
35-40 FTE werkgelegenheid, de productie van groen gas en de Bio-Based Carbon: duurzaam en circulair geproduceerd van de grondstoffen dierlijke mest en digestaat uit co-vergisting met een droge stof gehalte van 25+%. Bio-Based Carbon is de ultieme organische meststof en bodemverbeteraar, dat het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen sterk kan reduceren en komt in aanmerking voor “einde-afval status” en daarmee de product status. Tevens draagt de Bio-Based Carbon bij aan de CO2 opslag in de bodem en het zo genaamde ´Carbon Farming´ principe.

Volledig operationeel zal de installatie jaarlijks ca. 23 miljoen M3 groen gas (739 TJ energie) gaan produceren, hetgeen overeenkomt met het gasverbruik van ca. 21.000 huishoudens.

De klimaatimpact van de STERCORE technologie is indrukwekkend in vergelijking met reguliere technologieën. STERCORE heeft daartoe een zeer gedetailleerde LCA laten opmaken om haar eigen klimaatimpact aan te tonen. Belangrijkste uitkomst: één STERCORE-fabriek kent een
jaarlijks vermeden CO2-eq. van 225.000–345.000 ton CO2. STERCORE draagt daarmee bij aan tot wel 10% reductie van de totale CO2-emissie 2019 van de Provincie Drenthe. Tijdens het proces komen geen afvalstromen vrij.

De direct uit het proces vrijkomende 30.000 ton CO2 wordt afgevangen en opgewaardeerd tot levensmiddelenkwaliteit waarmee het geschikt is voor toepassing in o.a. de glastuinbouw, het koelen van producten en wellicht voor toekomstige toepassingen waarvoor nu CO2 vanuit aardgas wordt gebruikt. Ook de vrijkomende warmte (ca. 5 MW per uur/70°C) kan extern worden ingezet voor bijv. stadsverwarming, lage temperatuurdroging van producten, opwarmen van water voor reinigingswerkzaamheden, etc.

De STERCORE groen gas en Bio-Based Carbon fabriek wordt zonder SDE subsidie geëxploiteerd.

Nadat bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland een nieuwe, definitieve vergunning is verleend aan STERCORE, heeft men gemeend alsnog initieel hoger beroep in te moeten dienen tegen deze verlening.

STERCORE vraagt zich dan ook terecht af wat milieudefensie Westerveld bezielt. Volgens Milieudefensie Westerveld zelf, “is men faliekant tegen de veehouderij welk volgens hen illegaal is, en zal men ELK faciliterend initiatief daarom juridisch tegenwerken’. Dit is eveneens verwoord in het hoger beroep!

Voor meer informatie zie deze website.

Het delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd.

Mestvergasser stercore

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  1. Proficiat met dit resultaat. Ik weet als voorzitter van MACE hoe het voelt om jaren lang te procederen tegen deze zogenaamde milieu activisten.
    hopelijk kunnen jullie nu snel door want ook de financiering is soms best lastig . de grootbanken zitten ook al in de milieu modus . Oplossingen die voor het oprapen liggen mogen niet slagen, nee zij zien liever een goede bedrijfstak vernietigd worden.

    hopelijk kan de inname van ingedikte mest ook tegen een nette prijs zodat er meerdere winnaars zijn. Emmen is voor ons zuidelijke coöperatie MACE helaas iets te ver weg, maar goed voorbeeld doet volgen zullen we maar zeggen.

    Veel succes met de bouw van de "plant"

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}