van bio-based restmaterialen naar hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen

HET G R O E N S T E PRODUCTIEBEDRIJF VAN NEDERLAND

Van Bio-based restmateriaal naar hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen

STERCORE kent een vernieuwende aanpak waarin innovatieve, technische en duurzame processen ingezet worden om CO2 reductie te bewerkstelligen door hoogwaardige organische meststoffen en groene energie te produceren uit hernieuwbare reststoffen ten behoeve van een evenwicht tussen ecologie, economie en maatschappij.

Stercore logo
STERCORE produceert duurzame ENERGIE
en Bio-Based Carbon

...en wij maken dit van de meest hernieuwbare organische bronnen
die wereldwijd beschikbaar zijn.
De bron waarmee wij dat doen staat ook wereldwijd bekend als
een milieuvervuilende stof.
Maar zonder dit kunnen wij u, uw kinderen of de wereld niet voeden.

Onze bron is: dierlijke MEST!

Deze mest zetten wij om in Bio-Based Carbon en groen gas.
Het groen gas leveren wij aan het lokale gasnet.

De Bio-Based Carbon is speciaal ontwikkeld als organische meststof en bodemverbeteraar om het gebruik van chemische kunstmest te verminderen.

Bio-Based Carbon is milieuvriendelijk geproduceerd, het proces veroorzaakt
géén afval. Bio-Based Carbon is eenvoudig en veilig in het gebruik en
Bio-Based Carbon bevordert de biodiversiteit in de bodem.

Video-impressie van de door ons te bouwen fabriek in Emmen

Click to play

Stikstof?

Het volledige STERCORE proces is geëlektrificeerd en waar mogelijk zijn maatregelen getroffen om de stikstof uitstoot te beperken. De installatie kan jaarlijks ca. 350.000 ton vaste mest omzetten in Bio-Based Carbon en groen gas waarbij alle afgevangen stikstof wordt hergebruikt. De stikstof emissie bedraagt slechts 57 kilo per jaar, het equivalent van de stikstof uitstoot van maar 16 mensen! Wij veroorzaken géén N-neerslag op een Natura-2000 gebied.

CO2?

STERCORE is volledig gecommitteerd aan jongste RED+ wet- en regelgeving. Er is daartoe een “strategic value creation, sustainable development goals benchmark” (SDG) en een Green House Gas (GHG) & Life Cycle Assessment (LCA) onderzoek uitgevoerd.
Korte samenvatting: mede afhankelijk van de rekenmethode bedraagt de vermeden CO2-eq. van één STERCORE fabriek jaarlijks ca. -225.000 tot -345.000 ton CO2.
De totale CO2 emissie in Drenthe 2020 bedroeg 3.254.600 ton: de vermeden CO2 door STERCORE voor Drenthe kan daarmee al snel tot ca. 10% bedragen!

Duurzame energie?

1 MW energie komt overeen met ca. 113 M3 groen gas. Bij een jaarproductie van ca. 23 miljoen M3 groen gas door STERCORE is dit gelijk aan ca. 739 TJ hernieuwbare energie.

Dit komt overeen met ca. 15% van de in het totaal geproduceerde hernieuwbare energie middels zon, wind, biomassa in Drenthe 2020. Zonnestroom in Drenthe, met inmiddels honderden hectaren zonneweiden ten koste van vruchtbare landbouwgrond, produceerde totaal 1.600 TJ in 2020. STERCORE gaat de 739 TJ produceren op slechts 2,2 hectare!

De hoofdactiviteit van STERCORE is het produceren van duurzame, hoogwaardige eindproducten uit hernieuwbare grondstoffen zoals dierlijke mest en digestaat uit co-vergisting. Deze eindproducten zijn o.a. Bio-Based Carbon -een hoogwaardige, organische meststof en bodemverbeteraar als kunstmestvervanger- en ons 2e hoofdproduct groen gas.

Het systeem
Het STERCORE systeem is specifiek ontwikkeld om diverse soorten biomassa hoogwaardig en duurzaam te kunnen verwerken. Het gehele systeem is robuust van opzet en is 24/7 operationeel. De basis van het proces bestaat uit beproefde technieken, voorzien van innovaties. Het industriële luchtbehandelingssysteem met bio bed en het geheel in onderdruk staande pand, garanderen een emissie-arme en volledig geurvrije omgeving.

Duurzaam proces
Het betreft een energie positief proces dat volledig is geëlektrificeerd. Het vergassingsproces verloopt onder zuurstofloze en nagenoeg atmosferische omstandigheden. Het betreft een modulair schaalbaar systeem. Tijdens het proces ontstaat syngas dat via een innovatief methanisatie proces (mede ontwikkeld door DNV) omgezet wordt tot “groen gas” en direct gevoed kan worden op het lokale aardgasnetwerk. Met enkele technische aanpassingen kan ook Bio-LNG -en op termijn waterstof- geproduceerd worden met het systeem.

Reststromen
Er wordt tijdens het proces geen afval geproduceerd en het aanwezige water verdampt volledig. Nutriënten als ammoniak en zwavel worden in het proces terug gewonnen en in het eindproduct Bio-Based Carbon weer tot waarde gebracht. De resterende CO2 wordt vloeibaar gemaakt en aan de glastuinbouw geleverd. De overblijvende systeemwarmte kan aan een externe warmtevraag gekoppeld worden.

Tijdens het STERCORE proces ontstaan géén afvalstromen.

STERCORE Proces schema v 1.3

Video-impressie: een virtueel bezoek in de fabriek

Video-impressie: van vuil naar schoon

Partners van STERCORE

Nieuws


De natuur als gids: STERCORE’s toekomstgerichte innovatie

STERCORE volledig in het gelijk gesteld door Raad van State

Hans Jansen in podcast van #Nieuw Voer

Pag [tcb_pagination_current_page] van [tcb_pagination_total_pages]