Stercore Hans Janen Richard Kusters
Publicaties

De natuur als gids: STERCORE’s toekomstgerichte innovatie

In Nederland werken veel mensen met passie met biomassa als grondstof. Ze werken aan innovaties, verbeteren (productie)processen of maken beleid voor een fossielvrije toekomst. We hebben een reeks gesprekken gevoerd met mensen die werken bij bedrijven waar biogrondstoffen centraal staan. In deze miniserie belichten wij wat hun drijfveren zijn om te werken aan de transitie naar een duurzame wereld. Als eerste een gesprek met Hans Jansen van STERCORE.

“De natuur laat zien wat er kan en daar moet je je op richten!” Deze uitspraak weerspiegelt perfect de visie van Hans Jansen, één van de drijvende krachten achter STERCORE, in zijn zoektocht naar een (kunst)mestproduct dat zowel gunstig is voor planten als voor de planeet. STERCORE, afgeleid van het Latijnse woord voor mest, benadrukt Hans’ overtuiging om de kracht van dierlijke meststoffen te benutten voor een groter goed. Als doorgewinterde expert in de wereld van meststoffen heeft hij nauwlettend de impact van huidige synthetische meststoffen op bodem, water en planten bestudeerd. Overtuigd dat er een betere manier moest zijn, gelooft Hans sterk dat heroverwegen van de waarde van dierlijk mest essentieel is voor bodemherstel en gezondere planten. Deze visie is bijzonder relevant gezien de alarmerende snelheid waarmee we momenteel dierlijk mest verspillen.

De natuur laat zien wat er kan en daar moet je je op richten!”

Na jaren van verkennen en innoveren hebben Hans en zijn partner Richard Kusters nu een baanbrekende oplossing onthuld die naast de hoogwaardige, organische meststof én bodemverbeteraar Bio-Based Carbon (=Biochar = koolstof) ook groen gas en vloeibare CO2 produceert, zonder verdere afvalstromen. Deze veelzijdige waarde creatie stelt STERCORE in staat een duurzaam verdienmodel zonder emissies te ontwikkelen. Is dit dan de “kunstmestfabriek” van de toekomst? Met de geplande bouw van een revolutionaire fabriek volgend jaar, blijft Hans’ motto ongewijzigd: ” Denk altijd twee keer na vóór dat je actie onderneemt, tijdens de actie, en daarna nog een keer!”

Hans en Richard kruisten elkaars paden in de wereld van meststoffen, waarbij Richard’s technische expertise perfect aansloot op Hans’ commerciële inzicht. Terwijl traditionele meststoffabrikanten vaak terugschrikken voor organisch materiaal, zag Hans een groeiende vraag hiernaar bij zijn klanten.

Na beider vertrek bij een organische meststoffenproducent ontwikkelden Hans en Richard hun visie verder door. Door de technische innovaties te combineren met de kansen die beide zagen, realiseerden ze al snel dat ze een veelbelovende onderneming in handen hadden.

Hans legt uit: ” De huidige meststoffen- en gewasbeschermingsmethoden staan zwaar onder maatschappelijke druk. Maar als je deze niet wil of meer mag gebruiken, heb je een alternatief nodig om een aanzienlijk oogstverlies te voorkomen. Het product dat we met STERCORE gaan produceren, is een uitstekend alternatief. Ons product fungeert naast meststof als bodemverbeteraar, wat resulteert in gezondere bodem, met als gevolg minder kunstmestgebruik en minder behoefte aan bestrijdingsmiddelen en gezondere gewassen. Veehouders zijn ook tevreden, want nu kunnen zij hun overtollige mest verantwoord en duurzaam kwijt, en wij maken er een product van dat hun bodem verbetert. Een echte win-winsituatie voor iedereen dus.”

Het proces

De ruwe mest ondergaat een proces van drogen, waarbij nagenoeg alle ammoniak (stikstof) wordt verwijderd. Het stikstofhoudende spuiwater dat hieruit voortkomt, kan men inzetten als stikstof kunstmest vervanger of wordt toegevoegd aan het eindproduct Bio-Based Carbon. De vrijgekomen CO2 wordt opgevangen en omgezet in een vloeibare vorm, geschikt voor de glastuinbouw.

Het afvalwater wordt grondig gereinigd en hergebruikt, zonder reststromen of afvalstromen achter te laten, waardoor het hele proces volledig circulair is. De vrijgekomen koolstof bij vergassing wordt dus op de markt gebracht als hoogwaardige meststof.

Het geproduceerde gas is Bio-syngas, dat verder wordt opgewerkt tot groen gas. Groen gas is een verzamelterm voor geüpgraded biogas dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van aardgas en in het aardgasnet kan worden geïnjecteerd. Biogas is elk type gas dat ontstaat door biologische enzymatische processen, afkomstig van biomassa. Het heeft een andere samenstelling en kwaliteit dan aardgas en kan man niet rechtstreeks injecteren in het aardgasnet. Om biogas in huishoudens te kunnen gebruiken, moet het worden opgewaardeerd tot groen gas, dat dezelfde samenstelling en geur heeft als aardgas.

De reis van Hans en Richard illustreert hoe de wijsheid van de natuur innovatieve geesten kan leiden naar oplossingen die zowel de mensheid als het milieu ten goede komen. Door de potentie van dierlijk afval opnieuw te overwegen, leiden ze ons naar een toekomst waar landbouw en duurzaamheid hand in hand gaan. In hun streven naar gezondere bodems en planten hebben ze zich laten inspireren door de complexe dans van de natuur, waarbij ze ons herinneren dat de weg naar vooruitgang vaak ligt in het benutten van de wijsheid van de natuurlijke wereld.

Read More
better tomorrow
Publicaties

Artikel over STERCORE in het vakblad Grondig

Het vakblad Grondig is een nieuwsbron voor ondernemers en medewerkers in de cumelasector. Het biedt een frisse blik op de sector, mensen, machines en ondernemen. Dagelijks produceren zij nieuws over agrarisch loonwerk, cultuurtechniek, grondverzet, meststoffendistributie, tuin, park en (land)bouwverkeer.

Na het afronden van de de proeven van STERCORE heeft Grondig daar een artikel gewijd. Onze plannen komen daarin aan bod en onze partnerschap met Meilof Smilde. Zij zullen voor de aanvoer van de mest gaan zorgen die wij in onze toekomstige fabriek transformeren naar Bio-Based Carbon en groen gas.

Read More