Stercore maquette overzicht
Persbericht

STERCORE volledig in het gelijk gesteld door Raad van State

STERCORE mag beginnen met de bouw van hun Bio-Based Carbon fabriek. De Raad van State heeft het hoger beroep van Milieudefensie tegen de bouw van de STERCORE-fabriek volledig ongegrond verklaard. De vergunning van STERCORE is daarmee onherroepelijk, en STERCORE kan zich nu opmaken om de bouw van haar eerste groen gas en Bio-Based Carbon fabriek in Emmen te realiseren.

De installatie gaat jaarlijks ca. 23 miljoen M3 groen gas (739 TJ energie) produceren, hetgeen overeenkomt met het gasverbruik van ca. 21.000 huishoudens. De STERCORE groen gas en Bio-Based Carbon fabriek wordt daarnaast zonder SDE-subsidie geëxploiteerd.

Verkleining mestoverschot

Bio-Based Carbon wordt duurzaam en circulair geproduceerd van de grondstoffen uit dierlijke mest en digestaat. Bio-Based Carbon uit co-vergisting is de ultieme organische meststof en bodemverbeteraar en reduceert het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen sterk . Bio-Based Carbon komt tevens in aanmerking voor de “einde-afval status”; het enige product afkomstig van dierlijke mest in Nederland. Verder draagt de Bio-Based Carbon bij aan de CO2 opslag in de bodem en het ´Carbon Farming´ principe.

CO2 Reductie

STERCORE heeft een zeer gedetailleerde LCA (Life Cycle Assement) laten opmaken om haar eigen klimaatimpact aan te tonen. De belangrijkste uitkomst uit de LCA is dat een STERCORE-fabriek een jaarlijks vermeden CO2-eq. van 225.000–345.000 ton CO2 kent. Verder komen er tijdens het proces geen afvalstromen vrij. Dus hiermee draagt STERCORE bij aan tot wel 10% reductie van de totale CO2-emissie 2019 van de Provincie Drenthe.

De direct uit het proces vrijkomende 30.000 ton CO2 wordt afgevangen en opgewaardeerd tot levensmiddelenkwaliteit; hierdoor is het geschikt voor toepassing in o.a. de glastuinbouw, het koelen van producten en voor toekomstige toepassingen waarvoor nu CO2 vanuit aardgas wordt gebruikt. Ook de vrijkomende warmte (ca. 5 MW per uur/70°C) kan extern worden ingezet voor bijvoorbeeld stadsverwarming, lage temperatuurdroging van producten en het opwarmen van water voor reinigingswerkzaamheden.

Voor meer informatie zie onze website
www.stercore.nl
Het delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd.

Read More
stercore fabriek
Persbericht

MILIEUDEFENSIE WESTERVELD ZET BEWUST 21.000 HUISHOUDENS1 IN DE KOU

MILIEUDEFENSIE WESTERVELD ZET BEWUST 21.000 HUISHOUDENS1 IN DE KOU!

Al 4,5 jaar oponthoud dankzij een beroepsprocedure door milieuvereniging Westerveld voor het groenste productiebedrijf van Nederland! Hierdoor kan de productie van jaarlijks ca. 23 miljoen M3 groen gas (1.equivalent voor ca. 21.000 huishoudens!) en 85.000 ton hoogwaardige kunstmestvervangers niet gestart worden.

Waarom een beroepsprocedure? Volgens door experts onderbouwde en bevestigde berekeningen bedraagt de stikstofdepositie per hectare, per jaar op een nabijgelegen Natura2000-gebied door STERCORE <0,00mol/Ha./jaar, maar de milieupartij ging er vrijelijk van uit - op basis van hún eigen worse-case scenario - dat de N-depositie wel eens 0,01mol/Ha./jaar zou kunnen zijn. Vandaar de beroepsprocedure.

De totale emissie van STERCORE staat gelijk aan de stikstof uitstoot via urine van maar ca. 16 mensen op jaar basis: 57 kilo N/jaar. De industrie in de regio Emmen emitteert minimaal 400.000 kilo N/jaar. De ca. 3 miljoen kilo N-tot. die STERCORE jaarlijks uit de dierlijke mestmarkt onttrekt, mag niet verrekend worden.

STERCORE is belangrijk voor de gehele regio Drenthe:
35-40 FTE werkgelegenheid, de productie van groen gas en de Bio-Based Carbon: duurzaam en circulair geproduceerd van de grondstoffen dierlijke mest en digestaat uit co-vergisting met een droge stof gehalte van 25+%. Bio-Based Carbon is de ultieme organische meststof en bodemverbeteraar, dat het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen sterk kan reduceren en komt in aanmerking voor “einde-afval status” en daarmee de product status. Tevens draagt de Bio-Based Carbon bij aan de CO2 opslag in de bodem en het zo genaamde ´Carbon Farming´ principe.

Volledig operationeel zal de installatie jaarlijks ca. 23 miljoen M3 groen gas (739 TJ energie) gaan produceren, hetgeen overeenkomt met het gasverbruik van ca. 21.000 huishoudens.

De klimaatimpact van de STERCORE technologie is indrukwekkend in vergelijking met reguliere technologieën. STERCORE heeft daartoe een zeer gedetailleerde LCA laten opmaken om haar eigen klimaatimpact aan te tonen. Belangrijkste uitkomst: één STERCORE-fabriek kent een
jaarlijks vermeden CO2-eq. van 225.000–345.000 ton CO2. STERCORE draagt daarmee bij aan tot wel 10% reductie van de totale CO2-emissie 2019 van de Provincie Drenthe. Tijdens het proces komen geen afvalstromen vrij.

De direct uit het proces vrijkomende 30.000 ton CO2 wordt afgevangen en opgewaardeerd tot levensmiddelenkwaliteit waarmee het geschikt is voor toepassing in o.a. de glastuinbouw, het koelen van producten en wellicht voor toekomstige toepassingen waarvoor nu CO2 vanuit aardgas wordt gebruikt. Ook de vrijkomende warmte (ca. 5 MW per uur/70°C) kan extern worden ingezet voor bijv. stadsverwarming, lage temperatuurdroging van producten, opwarmen van water voor reinigingswerkzaamheden, etc.

De STERCORE groen gas en Bio-Based Carbon fabriek wordt zonder SDE subsidie geëxploiteerd.

Nadat bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland een nieuwe, definitieve vergunning is verleend aan STERCORE, heeft men gemeend alsnog initieel hoger beroep in te moeten dienen tegen deze verlening.

STERCORE vraagt zich dan ook terecht af wat milieudefensie Westerveld bezielt. Volgens Milieudefensie Westerveld zelf, “is men faliekant tegen de veehouderij welk volgens hen illegaal is, en zal men ELK faciliterend initiatief daarom juridisch tegenwerken’. Dit is eveneens verwoord in het hoger beroep!

Voor meer informatie zie deze website.

Het delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd.

Mestvergasser stercore
Read More
Stercore maquette overzicht
Persbericht

STERCORE hoopt nog dit voorjaar te starten met bouw eerste mestvergasser van Drenthe

Stercore hoopt nog dit voorjaar de eerste schop in de grond te kunnen steken voor de bouw van een mestvergasser op het Emmtec-terrein in Emmen.

Momenteel speelt er nog een rechtszaak, maar Hans Jansen van STERCORE hoopt dat er dit voorjaar uitspraak wordt gedaan.
Persbericht RTVDrenthe.nl GESCHREVEN DOOR Rien Kort

Milieudefensie zocht vorig jaar januari de rechter op vanwege de komst van de mestvergasser. Volgens Milieudefensie kloppen de stikstofberekeningen die zijn overlegd niet. Zolang de zaak speelt ontbreekt het de initiatiefnemers aan de benodigde vergunning.

Verwachting was dat de juridische gekissebis vorig najaar beslecht zou zijn. Maar de zaak loopt nog steeds, aldus Jansen. "Het beroepschrift ligt nog steeds onder de rechter. Er is sprake geweest van veel vertragingen en uitstel. Corona heeft ons ook niet veel geholpen."

Jansen verwacht dat binnen zes weken de zaak eindelijk behandeld wordt. "Alles waar Milieudefensie vraagtekens bij heeft geplaatst, kunnen wij weerleggen." Volgens Jansen blijft de mestvergasser keurig binnen alle gestelde normen. De opening van de vergasser in najaar 2022 is daarom nog steeds een haalbare kaart, zegt hij

Eerste in Drenthe

De mestvergasser zou bij groen licht de eerste in Drenthe zijn. Met het initiatief is een investering gemoeid van 45 miljoen euro. Op jaarbasis moet de fabriek bijna tweehonderdduizend ton droge mest per jaar verwerken tot natuurlijke bodemverbeteraars en 25 tot 30 miljoen kubieke meter groen gas. Voor de aanlevering van de mest is al een overeenkomst gesloten met loonbedrijf Meilof in Smilde, die ook de aanvoer regelt.

Emmtec, huishoudens of brandstof

Afhankelijk of Stercore SDE-subsidies kan krijgen, wordt het gas gepompt in het reguliere net of wordt het Emmtec-terrein afnemer. "Het industriepark kan met het groene gas voor bijna een derde worden verduurzaamd."
Mocht Stercore naast de subsidies grijpen, overweegt het bedrijf het gas om te zetten naar een hoogwaardige brandstof: Bio-LNG. "Met dat product kunnen wij ook overal terecht. Elke olie- en benzinemaatschappij heeft daar baat bij. Net als groen gas is dit een markt die niet verzadigbaar is."

Tweede fabriek in Hoogeveen

Jansen verwacht dat de fabriek in Emmen 35 tot 40 banen gaat opleveren. Zodra Emmen goed in de steigers staat, wordt er werk gemaakt werk van een tweede fabriek bij Hoogeveen. Goed voor nog eens 25 tot 30 banen, aldus Jansen. "Mogelijk openen we binnen vijf jaar zelfs een derde fabriek, maar dan in het midden van het land."
Omwonenden hoeven overigens niet te vrezen voor stankoverlast. Een vergasser is geen mestvergister. "Bovendien is stankoverlast wettelijk niet toegestaan bij een installatie als deze." Ook al sta je met je neus straks tegen het gebouw aan, je ruikt niets, beweert Jansen. "Het lossen van de mest gebeurt inpandig. Er ligt niets buiten. Mensen die in de buurt wonen zullen er dus niets van merken."

Peanuts

Het gebouw van de mestvergasser beslaat een oppervlakte van 70 bij 120 meter. De hoogte ligt op 11 meter. "We worden dus niet groter dan een gemiddelde Intratuin. In vergelijking met andere panden op het Emmtec-terrein is dat peanuts."

Read More
Stercore maquette overzicht
Persbericht

Persbericht: STERCORE krijgt vergunning voor veelbelovende Groen Gas fabriek

Mest omzetten naar groen gas en Bio-Based Carbon zónder schadelijke emissies. Het Drentse bedrijf STERCORE B.V. doorbreekt met haar innovatieve technieken de impasse in de stikstofproblematiek. Afgelopen donderdag verleende de Provincie Drenthe de definitieve vergunning voor de bouw van een innovatieve mestvergassingsinstallatie in Emmen.

Directeur Hans Jansen: “mest is geen probleem, maar een oplossing.”

Goed voor het klimaat, goed voor veehouders, goed voor de plantaardige sector, goed voor onze duurzame energieproductie en goed voor de lokale werkgelegenheid. De door Richard Kusters ontwikkelde en samengestelde techniek om groen gas en Bio-Based Carbon uit mest te halen zonder schadelijke emissies, heeft vele voordelen. De door de technisch directeur van STERCORE bedachte techniek lijkt het ei van Columbus in de stikstofimpasse.

Duurzaamheidspionier

De louter positieve effecten ten spijt, ging de Provincie Drenthe bij het verlenen van de vergunning aan de duurzaamheidspionier niet over één nacht ijs. Waarom de vergunning op zich liet wachten? Directeur Hans Jansen: “Onze innovatieve manier van werken is zo nieuw dat ons initiatief niet te toetsen is. Bestaande rekenmodellen gingen slechts uit van gegevens van vergistingsinstallaties en aardgasgestookte installaties. Een duurzame elektrische installatie ís er gewoon nog niet.”

Definitieve vergunning

Positief, dat was het oordeel van de Provincie Drenthe na uitgebreid onderzoek naar de  innovatieve mestverwerkingstechnieken van het bedrijf: donderdag 6 februari 2021 kreeg STERCORE groen licht voor de bouw van de eerste groen gas fabriek in Emmen. De fabriek, die werkgelegenheid zal bieden aan een veertigtal mensen, zal voornamelijk draaien op duurzaam opgewekte elektrische energie en zal op initiatief van de fabriek zelf, uitgerust worden met een stikstofmeetinstallatie.

Duurzamere land- en tuinbouw

STERCORE draagt met haar innovatieve technieken en producten bij aan een duurzamere land- en tuinbouw, legt Hans Jansen uit. “Op middellange termijn voorzien wij dat de mestmarkt zal veranderen van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt. In ons businessmodel hebben we al ingecalculeerd dat we in de toekomst voor mest moeten betalen. Een positieve ontwikkeling, waardoor mestfraude zal verdwijnen en veehouders met mest als nieuwe inkomstenbron emissieverlagende maatregelen op het bedrijf kunnen uitvoeren.”

Hoogwaardige organische kunstmestvervanger

STERCORE draagt ook bij aan de verduurzaming van de land- en tuinbouw door het op industriële schaal produceren van Bio-Based Carbon. Een hoogwaardige organische kunstmestvervanger en bodemverbeteraar. Jansen: “Ook voor de
reguliere land- en tuinbouwers wordt het nu haalbaar om te kiezen voor duurzame initiatieven.” 
Voor de aanvoer van de mest werkt STERCORE nauw samen met loonbedrijf Meilofin Smilde.

Groen gas voor 24.000 huishoudens

Nog dit jaar start de bouw van de eerst groen gas-fabriek in Emmen; de productie zal na ongeveer twee jaar op gang komen. Ruim 24.000 huishoudens kunnen in de toekomst profiteren van het door STERCORE geproduceerde groen gas. Hans Jansen: “Met het verkrijgen van de benodigde vergunningen wordt erkend dat wij super schoon bijdragen aan de grote uitdagingen. Denk aan groen gas voor regionale huishoudens, minder kunstmest en het zuiver verwerken van natuurlijke mineralen. Winst dus voor huishoudens, veehouders én het milieu!

Read More