Stercore Hans Janen Richard Kusters
Publicaties

De natuur als gids: STERCORE’s toekomstgerichte innovatie

In Nederland werken veel mensen met passie met biomassa als grondstof. Ze werken aan innovaties, verbeteren (productie)processen of maken beleid voor een fossielvrije toekomst. We hebben een reeks gesprekken gevoerd met mensen die werken bij bedrijven waar biogrondstoffen centraal staan. In deze miniserie belichten wij wat hun drijfveren zijn om te werken aan de transitie naar een duurzame wereld. Als eerste een gesprek met Hans Jansen van STERCORE.

“De natuur laat zien wat er kan en daar moet je je op richten!” Deze uitspraak weerspiegelt perfect de visie van Hans Jansen, één van de drijvende krachten achter STERCORE, in zijn zoektocht naar een (kunst)mestproduct dat zowel gunstig is voor planten als voor de planeet. STERCORE, afgeleid van het Latijnse woord voor mest, benadrukt Hans’ overtuiging om de kracht van dierlijke meststoffen te benutten voor een groter goed. Als doorgewinterde expert in de wereld van meststoffen heeft hij nauwlettend de impact van huidige synthetische meststoffen op bodem, water en planten bestudeerd. Overtuigd dat er een betere manier moest zijn, gelooft Hans sterk dat heroverwegen van de waarde van dierlijk mest essentieel is voor bodemherstel en gezondere planten. Deze visie is bijzonder relevant gezien de alarmerende snelheid waarmee we momenteel dierlijk mest verspillen.

De natuur laat zien wat er kan en daar moet je je op richten!”

Na jaren van verkennen en innoveren hebben Hans en zijn partner Richard Kusters nu een baanbrekende oplossing onthuld die naast de hoogwaardige, organische meststof én bodemverbeteraar Bio-Based Carbon (=Biochar = koolstof) ook groen gas en vloeibare CO2 produceert, zonder verdere afvalstromen. Deze veelzijdige waarde creatie stelt STERCORE in staat een duurzaam verdienmodel zonder emissies te ontwikkelen. Is dit dan de “kunstmestfabriek” van de toekomst? Met de geplande bouw van een revolutionaire fabriek volgend jaar, blijft Hans’ motto ongewijzigd: ” Denk altijd twee keer na vóór dat je actie onderneemt, tijdens de actie, en daarna nog een keer!”

Hans en Richard kruisten elkaars paden in de wereld van meststoffen, waarbij Richard’s technische expertise perfect aansloot op Hans’ commerciële inzicht. Terwijl traditionele meststoffabrikanten vaak terugschrikken voor organisch materiaal, zag Hans een groeiende vraag hiernaar bij zijn klanten.

Na beider vertrek bij een organische meststoffenproducent ontwikkelden Hans en Richard hun visie verder door. Door de technische innovaties te combineren met de kansen die beide zagen, realiseerden ze al snel dat ze een veelbelovende onderneming in handen hadden.

Hans legt uit: ” De huidige meststoffen- en gewasbeschermingsmethoden staan zwaar onder maatschappelijke druk. Maar als je deze niet wil of meer mag gebruiken, heb je een alternatief nodig om een aanzienlijk oogstverlies te voorkomen. Het product dat we met STERCORE gaan produceren, is een uitstekend alternatief. Ons product fungeert naast meststof als bodemverbeteraar, wat resulteert in gezondere bodem, met als gevolg minder kunstmestgebruik en minder behoefte aan bestrijdingsmiddelen en gezondere gewassen. Veehouders zijn ook tevreden, want nu kunnen zij hun overtollige mest verantwoord en duurzaam kwijt, en wij maken er een product van dat hun bodem verbetert. Een echte win-winsituatie voor iedereen dus.”

Het proces

De ruwe mest ondergaat een proces van drogen, waarbij nagenoeg alle ammoniak (stikstof) wordt verwijderd. Het stikstofhoudende spuiwater dat hieruit voortkomt, kan men inzetten als stikstof kunstmest vervanger of wordt toegevoegd aan het eindproduct Bio-Based Carbon. De vrijgekomen CO2 wordt opgevangen en omgezet in een vloeibare vorm, geschikt voor de glastuinbouw.

Het afvalwater wordt grondig gereinigd en hergebruikt, zonder reststromen of afvalstromen achter te laten, waardoor het hele proces volledig circulair is. De vrijgekomen koolstof bij vergassing wordt dus op de markt gebracht als hoogwaardige meststof.

Het geproduceerde gas is Bio-syngas, dat verder wordt opgewerkt tot groen gas. Groen gas is een verzamelterm voor geüpgraded biogas dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van aardgas en in het aardgasnet kan worden geïnjecteerd. Biogas is elk type gas dat ontstaat door biologische enzymatische processen, afkomstig van biomassa. Het heeft een andere samenstelling en kwaliteit dan aardgas en kan man niet rechtstreeks injecteren in het aardgasnet. Om biogas in huishoudens te kunnen gebruiken, moet het worden opgewaardeerd tot groen gas, dat dezelfde samenstelling en geur heeft als aardgas.

De reis van Hans en Richard illustreert hoe de wijsheid van de natuur innovatieve geesten kan leiden naar oplossingen die zowel de mensheid als het milieu ten goede komen. Door de potentie van dierlijk afval opnieuw te overwegen, leiden ze ons naar een toekomst waar landbouw en duurzaamheid hand in hand gaan. In hun streven naar gezondere bodems en planten hebben ze zich laten inspireren door de complexe dans van de natuur, waarbij ze ons herinneren dat de weg naar vooruitgang vaak ligt in het benutten van de wijsheid van de natuurlijke wereld.

Read More
Stercore maquette overzicht
Persbericht

STERCORE volledig in het gelijk gesteld door Raad van State

STERCORE mag beginnen met de bouw van hun Bio-Based Carbon fabriek. De Raad van State heeft het hoger beroep van Milieudefensie tegen de bouw van de STERCORE-fabriek volledig ongegrond verklaard. De vergunning van STERCORE is daarmee onherroepelijk, en STERCORE kan zich nu opmaken om de bouw van haar eerste groen gas en Bio-Based Carbon fabriek in Emmen te realiseren.

De installatie gaat jaarlijks ca. 23 miljoen M3 groen gas (739 TJ energie) produceren, hetgeen overeenkomt met het gasverbruik van ca. 21.000 huishoudens. De STERCORE groen gas en Bio-Based Carbon fabriek wordt daarnaast zonder SDE-subsidie geëxploiteerd.

Verkleining mestoverschot

Bio-Based Carbon wordt duurzaam en circulair geproduceerd van de grondstoffen uit dierlijke mest en digestaat. Bio-Based Carbon uit co-vergisting is de ultieme organische meststof en bodemverbeteraar en reduceert het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen sterk . Bio-Based Carbon komt tevens in aanmerking voor de “einde-afval status”; het enige product afkomstig van dierlijke mest in Nederland. Verder draagt de Bio-Based Carbon bij aan de CO2 opslag in de bodem en het ´Carbon Farming´ principe.

CO2 Reductie

STERCORE heeft een zeer gedetailleerde LCA (Life Cycle Assement) laten opmaken om haar eigen klimaatimpact aan te tonen. De belangrijkste uitkomst uit de LCA is dat een STERCORE-fabriek een jaarlijks vermeden CO2-eq. van 225.000–345.000 ton CO2 kent. Verder komen er tijdens het proces geen afvalstromen vrij. Dus hiermee draagt STERCORE bij aan tot wel 10% reductie van de totale CO2-emissie 2019 van de Provincie Drenthe.

De direct uit het proces vrijkomende 30.000 ton CO2 wordt afgevangen en opgewaardeerd tot levensmiddelenkwaliteit; hierdoor is het geschikt voor toepassing in o.a. de glastuinbouw, het koelen van producten en voor toekomstige toepassingen waarvoor nu CO2 vanuit aardgas wordt gebruikt. Ook de vrijkomende warmte (ca. 5 MW per uur/70°C) kan extern worden ingezet voor bijvoorbeeld stadsverwarming, lage temperatuurdroging van producten en het opwarmen van water voor reinigingswerkzaamheden.

Voor meer informatie zie onze website
www.stercore.nl
Het delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd.

Read More
Podcast Nieuw Voer met Hans Jansen
Podcast

Hans Jansen in podcast van #Nieuw Voer

De zoektocht van Hans Jansen van STERCORE (latijns voor mest) naar een passend bemestingsproduct voor planten dat ook goed doet voor onze planeet, heeft hem gebracht bij het vergassen van dierlijke droge mest. Hij heeft gezien als meststoffen ondernemer wat de impact is van de huidige (kunst-) mestproducten op de bodems, het water en de planten. En daarom vond hij dat het beter kon. Hans ziet het belang van dierlijke mest als een belangrijk bijdrage aan het herstel van bodems en gezonde gewassen. En dat is ook nodig, als je kijkt hoe we nu de huidige dierlijke mest verspillen. Na jaren zoeken en verbeteren heeft hij met zijn compagnon Richard Kusters de oplossing nu gevonden. Ze maken van dierlijke mest, biochar (koolstof), groen gas, vloeibare CO2 en doen dat zonder resterende afvalstromen. Door deze meervoudige waarde creatie zijn ze instaat een gezond verdienmodel te ontwikkelen zonder emissies. Is dit de meststofstoffenfabriek van de toekomst? Volgend jaar wordt de fabriek gebouwd om een mogelijke revolutie te starten. Zijn motto: Denk altijd na wat je doet voordat je iets doet en al doende denk dan nog een keer na!

Read More
stercore fabriek
Persbericht

MILIEUDEFENSIE WESTERVELD ZET BEWUST 21.000 HUISHOUDENS1 IN DE KOU

MILIEUDEFENSIE WESTERVELD ZET BEWUST 21.000 HUISHOUDENS1 IN DE KOU!

Al 4,5 jaar oponthoud dankzij een beroepsprocedure door milieuvereniging Westerveld voor het groenste productiebedrijf van Nederland! Hierdoor kan de productie van jaarlijks ca. 23 miljoen M3 groen gas (1.equivalent voor ca. 21.000 huishoudens!) en 85.000 ton hoogwaardige kunstmestvervangers niet gestart worden.

Waarom een beroepsprocedure? Volgens door experts onderbouwde en bevestigde berekeningen bedraagt de stikstofdepositie per hectare, per jaar op een nabijgelegen Natura2000-gebied door STERCORE <0,00mol/Ha./jaar, maar de milieupartij ging er vrijelijk van uit - op basis van hún eigen worse-case scenario - dat de N-depositie wel eens 0,01mol/Ha./jaar zou kunnen zijn. Vandaar de beroepsprocedure.

De totale emissie van STERCORE staat gelijk aan de stikstof uitstoot via urine van maar ca. 16 mensen op jaar basis: 57 kilo N/jaar. De industrie in de regio Emmen emitteert minimaal 400.000 kilo N/jaar. De ca. 3 miljoen kilo N-tot. die STERCORE jaarlijks uit de dierlijke mestmarkt onttrekt, mag niet verrekend worden.

STERCORE is belangrijk voor de gehele regio Drenthe:
35-40 FTE werkgelegenheid, de productie van groen gas en de Bio-Based Carbon: duurzaam en circulair geproduceerd van de grondstoffen dierlijke mest en digestaat uit co-vergisting met een droge stof gehalte van 25+%. Bio-Based Carbon is de ultieme organische meststof en bodemverbeteraar, dat het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen sterk kan reduceren en komt in aanmerking voor “einde-afval status” en daarmee de product status. Tevens draagt de Bio-Based Carbon bij aan de CO2 opslag in de bodem en het zo genaamde ´Carbon Farming´ principe.

Volledig operationeel zal de installatie jaarlijks ca. 23 miljoen M3 groen gas (739 TJ energie) gaan produceren, hetgeen overeenkomt met het gasverbruik van ca. 21.000 huishoudens.

De klimaatimpact van de STERCORE technologie is indrukwekkend in vergelijking met reguliere technologieën. STERCORE heeft daartoe een zeer gedetailleerde LCA laten opmaken om haar eigen klimaatimpact aan te tonen. Belangrijkste uitkomst: één STERCORE-fabriek kent een
jaarlijks vermeden CO2-eq. van 225.000–345.000 ton CO2. STERCORE draagt daarmee bij aan tot wel 10% reductie van de totale CO2-emissie 2019 van de Provincie Drenthe. Tijdens het proces komen geen afvalstromen vrij.

De direct uit het proces vrijkomende 30.000 ton CO2 wordt afgevangen en opgewaardeerd tot levensmiddelenkwaliteit waarmee het geschikt is voor toepassing in o.a. de glastuinbouw, het koelen van producten en wellicht voor toekomstige toepassingen waarvoor nu CO2 vanuit aardgas wordt gebruikt. Ook de vrijkomende warmte (ca. 5 MW per uur/70°C) kan extern worden ingezet voor bijv. stadsverwarming, lage temperatuurdroging van producten, opwarmen van water voor reinigingswerkzaamheden, etc.

De STERCORE groen gas en Bio-Based Carbon fabriek wordt zonder SDE subsidie geëxploiteerd.

Nadat bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland een nieuwe, definitieve vergunning is verleend aan STERCORE, heeft men gemeend alsnog initieel hoger beroep in te moeten dienen tegen deze verlening.

STERCORE vraagt zich dan ook terecht af wat milieudefensie Westerveld bezielt. Volgens Milieudefensie Westerveld zelf, “is men faliekant tegen de veehouderij welk volgens hen illegaal is, en zal men ELK faciliterend initiatief daarom juridisch tegenwerken’. Dit is eveneens verwoord in het hoger beroep!

Voor meer informatie zie deze website.

Het delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd.

Mestvergasser stercore
Read More
Stercore maquette overzicht
Persbericht

STERCORE hoopt nog dit voorjaar te starten met bouw eerste mestvergasser van Drenthe

Stercore hoopt nog dit voorjaar de eerste schop in de grond te kunnen steken voor de bouw van een mestvergasser op het Emmtec-terrein in Emmen.

Momenteel speelt er nog een rechtszaak, maar Hans Jansen van STERCORE hoopt dat er dit voorjaar uitspraak wordt gedaan.
Persbericht RTVDrenthe.nl GESCHREVEN DOOR Rien Kort

Milieudefensie zocht vorig jaar januari de rechter op vanwege de komst van de mestvergasser. Volgens Milieudefensie kloppen de stikstofberekeningen die zijn overlegd niet. Zolang de zaak speelt ontbreekt het de initiatiefnemers aan de benodigde vergunning.

Verwachting was dat de juridische gekissebis vorig najaar beslecht zou zijn. Maar de zaak loopt nog steeds, aldus Jansen. "Het beroepschrift ligt nog steeds onder de rechter. Er is sprake geweest van veel vertragingen en uitstel. Corona heeft ons ook niet veel geholpen."

Jansen verwacht dat binnen zes weken de zaak eindelijk behandeld wordt. "Alles waar Milieudefensie vraagtekens bij heeft geplaatst, kunnen wij weerleggen." Volgens Jansen blijft de mestvergasser keurig binnen alle gestelde normen. De opening van de vergasser in najaar 2022 is daarom nog steeds een haalbare kaart, zegt hij

Eerste in Drenthe

De mestvergasser zou bij groen licht de eerste in Drenthe zijn. Met het initiatief is een investering gemoeid van 45 miljoen euro. Op jaarbasis moet de fabriek bijna tweehonderdduizend ton droge mest per jaar verwerken tot natuurlijke bodemverbeteraars en 25 tot 30 miljoen kubieke meter groen gas. Voor de aanlevering van de mest is al een overeenkomst gesloten met loonbedrijf Meilof in Smilde, die ook de aanvoer regelt.

Emmtec, huishoudens of brandstof

Afhankelijk of Stercore SDE-subsidies kan krijgen, wordt het gas gepompt in het reguliere net of wordt het Emmtec-terrein afnemer. "Het industriepark kan met het groene gas voor bijna een derde worden verduurzaamd."
Mocht Stercore naast de subsidies grijpen, overweegt het bedrijf het gas om te zetten naar een hoogwaardige brandstof: Bio-LNG. "Met dat product kunnen wij ook overal terecht. Elke olie- en benzinemaatschappij heeft daar baat bij. Net als groen gas is dit een markt die niet verzadigbaar is."

Tweede fabriek in Hoogeveen

Jansen verwacht dat de fabriek in Emmen 35 tot 40 banen gaat opleveren. Zodra Emmen goed in de steigers staat, wordt er werk gemaakt werk van een tweede fabriek bij Hoogeveen. Goed voor nog eens 25 tot 30 banen, aldus Jansen. "Mogelijk openen we binnen vijf jaar zelfs een derde fabriek, maar dan in het midden van het land."
Omwonenden hoeven overigens niet te vrezen voor stankoverlast. Een vergasser is geen mestvergister. "Bovendien is stankoverlast wettelijk niet toegestaan bij een installatie als deze." Ook al sta je met je neus straks tegen het gebouw aan, je ruikt niets, beweert Jansen. "Het lossen van de mest gebeurt inpandig. Er ligt niets buiten. Mensen die in de buurt wonen zullen er dus niets van merken."

Peanuts

Het gebouw van de mestvergasser beslaat een oppervlakte van 70 bij 120 meter. De hoogte ligt op 11 meter. "We worden dus niet groter dan een gemiddelde Intratuin. In vergelijking met andere panden op het Emmtec-terrein is dat peanuts."

Read More
Stercore maquette overzicht
Persbericht

Persbericht: STERCORE krijgt vergunning voor veelbelovende Groen Gas fabriek

Mest omzetten naar groen gas en Bio-Based Carbon zónder schadelijke emissies. Het Drentse bedrijf STERCORE B.V. doorbreekt met haar innovatieve technieken de impasse in de stikstofproblematiek. Afgelopen donderdag verleende de Provincie Drenthe de definitieve vergunning voor de bouw van een innovatieve mestvergassingsinstallatie in Emmen.

Directeur Hans Jansen: “mest is geen probleem, maar een oplossing.”

Goed voor het klimaat, goed voor veehouders, goed voor de plantaardige sector, goed voor onze duurzame energieproductie en goed voor de lokale werkgelegenheid. De door Richard Kusters ontwikkelde en samengestelde techniek om groen gas en Bio-Based Carbon uit mest te halen zonder schadelijke emissies, heeft vele voordelen. De door de technisch directeur van STERCORE bedachte techniek lijkt het ei van Columbus in de stikstofimpasse.

Duurzaamheidspionier

De louter positieve effecten ten spijt, ging de Provincie Drenthe bij het verlenen van de vergunning aan de duurzaamheidspionier niet over één nacht ijs. Waarom de vergunning op zich liet wachten? Directeur Hans Jansen: “Onze innovatieve manier van werken is zo nieuw dat ons initiatief niet te toetsen is. Bestaande rekenmodellen gingen slechts uit van gegevens van vergistingsinstallaties en aardgasgestookte installaties. Een duurzame elektrische installatie ís er gewoon nog niet.”

Definitieve vergunning

Positief, dat was het oordeel van de Provincie Drenthe na uitgebreid onderzoek naar de  innovatieve mestverwerkingstechnieken van het bedrijf: donderdag 6 februari 2021 kreeg STERCORE groen licht voor de bouw van de eerste groen gas fabriek in Emmen. De fabriek, die werkgelegenheid zal bieden aan een veertigtal mensen, zal voornamelijk draaien op duurzaam opgewekte elektrische energie en zal op initiatief van de fabriek zelf, uitgerust worden met een stikstofmeetinstallatie.

Duurzamere land- en tuinbouw

STERCORE draagt met haar innovatieve technieken en producten bij aan een duurzamere land- en tuinbouw, legt Hans Jansen uit. “Op middellange termijn voorzien wij dat de mestmarkt zal veranderen van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt. In ons businessmodel hebben we al ingecalculeerd dat we in de toekomst voor mest moeten betalen. Een positieve ontwikkeling, waardoor mestfraude zal verdwijnen en veehouders met mest als nieuwe inkomstenbron emissieverlagende maatregelen op het bedrijf kunnen uitvoeren.”

Hoogwaardige organische kunstmestvervanger

STERCORE draagt ook bij aan de verduurzaming van de land- en tuinbouw door het op industriële schaal produceren van Bio-Based Carbon. Een hoogwaardige organische kunstmestvervanger en bodemverbeteraar. Jansen: “Ook voor de
reguliere land- en tuinbouwers wordt het nu haalbaar om te kiezen voor duurzame initiatieven.” 
Voor de aanvoer van de mest werkt STERCORE nauw samen met loonbedrijf Meilofin Smilde.

Groen gas voor 24.000 huishoudens

Nog dit jaar start de bouw van de eerst groen gas-fabriek in Emmen; de productie zal na ongeveer twee jaar op gang komen. Ruim 24.000 huishoudens kunnen in de toekomst profiteren van het door STERCORE geproduceerde groen gas. Hans Jansen: “Met het verkrijgen van de benodigde vergunningen wordt erkend dat wij super schoon bijdragen aan de grote uitdagingen. Denk aan groen gas voor regionale huishoudens, minder kunstmest en het zuiver verwerken van natuurlijke mineralen. Winst dus voor huishoudens, veehouders én het milieu!

Read More
better tomorrow
Publicaties

Artikel over STERCORE in het vakblad Grondig

Het vakblad Grondig is een nieuwsbron voor ondernemers en medewerkers in de cumelasector. Het biedt een frisse blik op de sector, mensen, machines en ondernemen. Dagelijks produceren zij nieuws over agrarisch loonwerk, cultuurtechniek, grondverzet, meststoffendistributie, tuin, park en (land)bouwverkeer.

Na het afronden van de de proeven van STERCORE heeft Grondig daar een artikel gewijd. Onze plannen komen daarin aan bod en onze partnerschap met Meilof Smilde. Zij zullen voor de aanvoer van de mest gaan zorgen die wij in onze toekomstige fabriek transformeren naar Bio-Based Carbon en groen gas.

Read More
Partners

Provincie Drenthe ondertekent Groene Energie Afspraak met STERCORE

Gedeputeerde Provincie Drenthe Dhr. Tjisse Stelpstra ondertekent “Groene Energie Afspraak” met STERCORE voor de 1e volledig circulaire Groen Gas fabriek volgens het STERCORE procedé. 

Maandag 6 november 2017 is in bijzijn van alle projectpartners de “Groene Energie Afspraak” tussen de Provincie Drenthe en STERCORE BV uit Hoogeveen officieel ondertekent.

De provincie Drenthe verstrekt een bijdrage van € 188.706 aan STERCORE voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek (kosten: € 471.000) naar het produceren van Groen Gas uit o.a. mest en digestaat (vergiste biomassa).

De installatie bestaat uit een aantal bewezen innovatieve technologieën die op een slimme wijze aan elkaar gekoppeld zijn. Het volledige proces vindt inpandig en onder volledig gecontroleerde omstandigheden plaats. Met behulp van de modernste industriële technieken ontstaat er geen geurhinder voor de omgeving.

Een uniek concept: mest wordt volledig uit de mestmarkt genomen en er worden twee hoogwaardige eindproducten vervaardigd. Géén restproduct of afval. De eindproducten zijn Groen Gas en hoogwaardig Bio-Based Carbon. Dat kan onder meer als organische “kunstmest”, bodem-verbeteraar, aanvulling potgronden en compostverbeteraar worden afgezet in binnen- en buitenland. Door het productieproces is het carbon géén dierlijke mest conform de wetgeving.

Wetenswaardigheden per lokale Groen Gas fabriek:
Jaarlijks een productie van 20 miljoen m3 Groen Gas, reductie van 30 miljoen kilo C02, 185.000 Mton mest uit de mestmarkt en meer dan 4,5 miljoen kilo fosfaat uit de Nederlandse landbouw!

ondertekenaars groene fabriek

FOTO: vlnr.: Sander Meilof van Recycling Westerveld – Bouke v.d. Velde van Gasunie New Energy- Ben Oudman van DNV-GL- Tjisse Stelpstra, gedeputeerde Prov. Drenthe- Hans Jansen van STERCORE- Tjerk Jansma van EnTrance- Richard Kusters van Solution2Nature- Machiel van Steenis van Energy Valley- Harm Vlap van DNV-GL – Jan Hendrik Annema van Gas Terra en Eddy Veenstra van NV RENDO

Read More